Psalmen voor Nu

Liederen uit de bundel Psalmen voor Nu die geschikt zijn voor gemeentezang.

 

 • Psalm 1 – Gefeliciteerd– 3:10
  Gemeentelied. Vrolijke goed zingbare psalm. Twee wegen.
 • Psalm 13 – Hoelang nog?  3:41
  Goed meezingbaar. Makkelijk speelbaar. Klacht met wending: een loflied op Gods goedheid.  Te zingen bij een preek over Job. Na een ongeval, geweld of  zelfdoding.
  Opgenomen in Liedboek als 13c
 • Psalm 15 – Wie zo leeft– 2:27
  Geschikt voor band, piano maar ook geschikt voor orgel.  Goed meezingbaar; fijne melodie, lichtvoetig. Eventueel beurtzang (couplet – refrein);
  Thema: Kind bij God aan huis / leefregels / doen wat je belooft / integer zijn
 • Psalm 16 – Ik val niet uit uw hand– 3:32
  Qua melodie verrassend en goed meezingbaar. Prachtige tekst. Mooi bij het avondmaal, ook als pastorale psalm of belijdenispsalm. En bij Pinksteren: deze psalm wordt door Petrus geciteerd in Handelingen 2 als opstandingsbewijs. Opgenomen in Opwekking als  727
 • Psalm 20 – Voor de koning– 4:01
  Rustige en later dynamische meezinger, als lied een pareltje. Bidden voor de koning.
 • Psalm 23 – Uw rust in mijn wereld– 3:15
  Goed zingbaar gemeentelied / Goede herder / rouwdienst / avondmaalsviering
  Meteen al een klassieker. In Friesland kan de Friese versie van CD 1 gezongen worden.
 • Psalm 26 – Doe mij recht – C2:58
  Goed zingbaar op aansprekende melodie. Smeekgebed.  Zelfreflectie. Veertigdagentijd / ‘Doe mij recht’ / heilig leven.  Zondag Judica.
 • Psalm 28 – Ik smeek u om gehoor – 3:34
  Couplet solo,  twee slotregels van elk couplet door allen (werken als refrein). thema’s:  rechtzetten van kwaad / zegen van Gods naam / opkomen voor Gods naam.
 • Psalm 29  De stem van de HEER - 4:27
  Goed meezingbaar lied. Geschikt voor beurtzang met wissels in de coupletten zelf: mannen vrouwen allen.  Thema: het spreken van de Heer in de schepping
 • Psalm 34 – Stralen van geluk – CD 7    4:25
  Alfabetische psalm over ‘Wil je graag gelukkig zijn?’ Coupletten zijn goed mee te zingen. Intiem als luisterpsalm in jeugddienst over het thema geluk.
 • Psalm 40 – Hier ben ik – CD 6    5:14
  Goed zingbare psalm, in minder snel tempo te zingen dan op cd. Ervaringsverhaal van redding. ‘Hier ben ik’ – beschikbaar voor God.
 • Psalm 41 – Als jij op jouw beurt bijna valt – CD 2    4:28
  Door gemeente snel mee te zingen.
  Liturgisch: spot / ziekte / verwijzing naar lijdenstijd met verrader Judas.
 • Psalm 42/43 – Hoop op God – CD 2     7:50
  Pianopsalm. Goed meezingbaar of: solo met refrein (4x) door gemeente.
  Klacht vanwege spot/ verlangen naar gemeente/  hoop op God.
 • Psalm 47 – Alle volken zing voor God – CD 8    4:54
  Vrolijke meezinger.  David brengt de ark op naar de berg Sion/ Hemelvaartdag.
 • Psalm 48 – De stad van God  CD 7    5:00
  Goed zingbare vrolijke coupletpsalm: Jeruzalem als stad van gerechtigheid, stad van God. / Doorgeven aan je kind / In de tempel klopt Gods hart.
 • Psalm 51 – Schone start – CD 10 – 4:16
  Prima te doen voor gemeente. Bij doop en avondmaal. Misstappen, vergeving, reinheid, heilige Geest
 • Psalm 54 – In Gods naam – CD 7  –  3:47
  Goed meezingbare psalm. Aansprekend danklied na redding.
 • Psalm 57 – Hoe sterk U bent – CD 1 –  3:39
  Toegankelijke en meezingbare psalm met refrein. Eenvoudig te spelen ook. Troostrijk met prachtig verwoord kyrie eleison: ‘Laat heel de aarde en hemel, Heer, zien hoe sterk u bent’  Veilig bij God / dankdag.
 • Psalm 58 – Laat hen verdwijnen – CD 6    4:37
  Goed zingbare psalm. Indringende beeldrijke roep om wraak vanwege geweld. Kan bij Genesis 3 (de slang).
 • Psalm 61 – Van heel ver weg – CD 2    2:14
  Goed aan te leren.  Klacht en belofte / God als toren om in te wonen.
 • Psalm 65 – Een gouden jaar – CD 10 – 6:10
  Heerlijke gemeentepsalm, goed te zingen op dankdag / oogst / zegen / schuldvergeving. (nanana van de CD kun je weglaten)
 • Psalm 67 – God zegent ons – CD 2    2:54
  Frisse en goed meezingbare dank- en gebedspsalm. Pinksteren en Dankdag. Uitvoeringstip: op cd is het nummer recht toe recht aan gespeeld, maar in een latin uitvoering komt het ook heel goed uit de verf. Enige oefening is dan wenselijk. Wel erg fijne luchtige psalm met een goede drive door de cadans van melodie en tekst. Opgenomen in Opwekking als 748
 • Psalm 72 – Rechtvaardige koning – CD 8    5:27
  Gemeentezang. Een van de koningspsalmen. Over gerechtigheid.  Kerst en Epifanie / Koninkrijk van God / politiek.
 • Psalm 81 – Een stem die ik niet kende – CD 8—3:38
  Meezingpsalm. Oproep tot feest en boetedoening / verootmoediging / Veertigdagen.
 • Psalm 84 – Wat hou ik van uw huis – CD 1    2:42
  Goed zingbaar strofisch lied. Heimwee naar God / eerlijk onderweg zijn / vertrouwen / huis van God.
  Opgenomen in Liedboek als 84a, in Opwekking als 715,  Op Toonhoogte 58, Hemelhoog
 • Psalm 91 – Lang en gelukkig – CD 9 –   6:11
  Meezingpsalm. Vertrouwen /slapen /engelen / lang gelukkig leven.
 • Psalm 92 – Wat U doet – CD 5    4:56
  Vrolijke meezinger. Thuis zijn bij de Heer / fris en krachtig oud zijn.
 • Psalm 93 – Geweldige kracht – CD 6    3:54
  Goed zingbaar. Koningspsalm. Ook: watersnood/ -overlast.
 • Psalm 95  Alles veilig   CD 7    3:18
  Goed zingbare, indringende psalm. Woestijnreis / sabbatsrust / God uitdagen – wat ze ook bij Jezus deden. Hebreeën 3.  Psalm die waarschuwt.
 • Psalm 96 – Zing een nieuw lied -– CD 8    4:07
  Toegankelijke lofpsalm. Goed speelbaar, goed meezingbaar. Missionaire psalm / Kerst
  Opgenomen als Opwekking 768
 • Psalm 97 – De HEER is koning – CD 10 – 3:26
  Vier melodieuze coupletten, goed te doen voor gemeente, iets minder snel. Gods verschijning in donkere majesteit en het licht voor rechtvaardigen.
 • Psalm 103 – Laat ik zingen – CD 10 – 5.55
  Couplet en refrein zijn snel mee te zingen. Nooit vergeten wat God doet en deed
 • Psalm 108 – De hemel is te klein voor U – CD 10 – 3.00
  Verrukkelijke lofpsalm met topografie die Gods grootheid doet beseffen.
 • Psalm 111 – De God die alles doet – CD 6    3:45
  Goed meezingbaar heerlijke psalm. Alfabetpsalm met een open melodie.  Bij het avondmaal: ‘hij geeft ons brood en wijn’. ‘Verbazingwekkend ook’.
 • Psalm 113  Iedereen onder de zon – CD 2    2:58
  Goed zingbare vrolijke psalm, slotregel kan pijn doen, maar ook kracht geven.
 • Psalm 114  Vraag het aan het water – CD 6    5:22
  Meezingbare en vrolijke psalm over de uittocht. Opgenomen in Liedboek als 114a
 • Psalm 117 – Met ons – CD 4    1:53
  Eenvoudig meezingbaar en ritmisch; goed speelbaar met gitaar of met hele band.
 • Psalm 121 – Waar komt mijn hulp vandaan? CD 1 –  3:04
  Vier coupletten op toegankelijke melodie.  Te zingen o.a. bij hulpvraag / huwelijk / vakantietijd
 • Psalm 122 – Jeruzalem Jeruzalem– CD 2 –  3:20
  Vrolijk meezinger over Jeruzalem. 3x dezelfde fijne melodie bevordert het meezingen.
 • Psalm 124  Goddank – CD 5  – 3:33
  Fijne melodische meezinger. ‘Onze hulp…’.  Slotregel als sterk dynamisch refrein.
 • Psalm 125 – Vrede voor Gods volk  – CD 4    3:27
  Goed mee te zingen. Vertrouwen op God tegenover geweld / Slotregel als dynamisch refrein: ‘vrede voor Israël’.
 • Psalm 130 – Uit de diepten – CD 1    3:08
  Zeer goed meezingbaar. Zonde, verlossing, dankbaarheid. Advent / Avondmaal / Goede vrijdag / pijn & hoop. Opgenomen in Liedboek als 130c
 • Psalm 133 – Zo mooi   CD 5    2:45
  Goed meezingbaar en speelbaar. Zegenpsalm. Ook geliefd bij kinderen. Thema: broers  & zussen / gemeente zijn / verbondenheid / zegen van boven naar beneden.
 • Psalm 140 – Ik red het niet alleen – CD 9    4:31
  Intiem klinkend lied, gemakkelijk te zingen, deze weinig gezongen psalm verdient het. Hoop / dank / recht van de zwakken. Diaconaal.
 • Psalm 142 – Rust en ruimte – CD 1 –  2:49
  Meezingbaar. Te zingen in Veertigdagentijd  / lijdenstijd / Getsemane.
 • Psalm 145 – Adem om van U te zingen – CD 3    4:21
  Bandpsalm. Zeer meezingbaar, frisse tekst.. Lof en dank.
  Thema’s: vergeving / liefde. Opgenomen in Opwekking als 734
 • Psalm 147 – Een loflied voor de HEER – CD 1    2:28
  Meezingbaar in iets lager tempo. Vrolijk loflied over Gods Schepping / ontzag & eerbied / klimaat / jeugddienst
 • Psalm 150 – Alle eer aan God – CD 2    3:26
  Meezingpsalm.  Alle eer aan God